Home > Goochelaar Friesland

Goochelaar Friesland

Magysk ferdivedaasje yn Fryslân

Illusionist Michel brengt een frisse goochelact in Friesland.

Als rondlopende goochelaar zorgt Michel voor verwondering met zijn onverklaarbare trucs met speelkaarten, dobbelstenen en elastiekjes. Ook groter goochelspektakel is mogelijk: op de bühne presenteert deze magiër een humoristisch, interactief programma. Met Michel in the house worden uw Friese gasten op een beschaafde manier betoverd.


Goochelaar Friesland
Friesland staat bekend om zijn vele wateren. Je kunt er – al dan niet met een Friese vlag aan boord – genieten van een prachtige boottocht. De provincievlag bestaat uit zeven banen, waarvan vier blauwe en drie witte, en zeven rode waterleliebladeren.
Foto: Shutterstock/Steve Photography

Friese steden en dorpen

’t Haantje, ’t Heechhout, ’t Schoor, Aaksens, Aalsum, Abbega, Abbegaasterketting, Abbengawier, Abbewier, Achlum, Achtkarspelen, Aegum, Aekinga, Akkerwoude, Akkrum, Akmarijp, Allardsoog, Allingawier, Almenum, Ameland, Anjum, Anneburen, Appelscha, Arkens, Arkum, Arum, Atzeburen, Augsbuurt-Lutjewoude, Augustinusga, Baaiduinen, Baard, Baarderburen, Baburen, Baijum, Bakhuizen, Bakkeveen, Balk, Ballingbuur, Ballum, Bandsloot, Bantega, Bargebek, Bartlehiem, Basse, Beers, Beetgum, Beetgumermolen, Beetsterzwaag, Bergum, Bergumerdam, Berlikum, Bernsterburen, Betterwird, Birdaard, Birnstum, Birstum, Blauwhuis, Blauwverlaat, Blesdijke, Blessum, Blija, Boekelte, Boekhorst, Boelenslaan, Boer, Boijl, Boksum, Bollingawier, Bolsward, Bonkwerd, Bontebok, Boornbergum, Boornsterhem, Boornzwaag, Boornzwaag over de Wielen, Bornwird, Bornwirdhuizen, Boteburen, Bovenburen, Bozum, Brandeburen, Brantgum, Breezanddijk, Britsum, Britswerd, Broek, Broeksterwoude, Brongerga, Buitenpost, Buitenstverlaat, Buren, Burgwerd, Burum, Buttinga, Buweklooster, Commissiepolle, Cornjum, Cornwerd, Damwoude, De Bels, De Blesse, De Blijnse, De Blokken, De Gaasten, De Grits, De Harste, De Headammen, De Hel, De Hem, De Hoeve, De Keegen, De Kletten, De Klieuw, De Knijpe, De Knolle, De Kolk, De Kooi, De Laatste Stuiver, De Polle, De Rijlst, De Ryp, De Schans, De Streek, De Uilesprong, De Valom, De Veenhoop, De Wijngaarden, De Wilgen, Dedgum, Deersum, Deinum, Delburen, Delfstrahuizen, Dijken, Dijkshoek, Dijkshorne, Dijksterburen, Dijksterhuizen, Doijum, Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Domwier, Dongjum, Doniaburen, Doniaga, Donkerbroek, Dorp, Draaisterhuizen, Drachten, Drachten-Azeven, Drachtstercompagnie, Drieboerehuizen, Driehuizen, Driesum, Drogeham, Dronrijp, Echten, Echtenerbrug, Edens, Ee, Eemswoude, Eernewoude, Eesterga, Eestrum, Egbertsgaasten, Egypte, Eilanderbult, Elahuizen, Elsloo, Engelum, Engwerd, Engwier, Engwierum, Exmorra, Exmorrazijl, Ezumazijl, Fatum, Ferwerd, Ferwoude, Feytebuorren, Finkeburen, Finkum, Firdgum, Flansum, Fochteloo, Folgeren, Follega, Folsgare, Fons, Formerum, Formerum aan Zee, Foudgum, Franeker, Frankrijk, Friens, Frieschepalen, Gaast, Gaasten, Gaastmeer, Galamadammen, Galhoeke, Garijp, Gauw, Genum, Gerkesklooster, Gersloot, Giekerk, Giekerkerhoek, Gietersebrug, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gooium, Gorredijk, Goutum, Gracht, Grauwe Kat, Greonterp, Griend, Groot-Medhuizen, Grootwijngaarden, Grote Wiske, Grouw, Haijum, Halfweg, Hallum, Hallumerhoek, Hamshorn, Haneburen, Hantum, Hantumerhoek, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hardegarijp, Harich, Harkema, Harkezijl, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Hatsum, Haule, Haulerwijk, Hayum, Hee, Heechhiem, Heeg, Heerenveen, Heide, Heidehuizen, Heidenschap, Hem, Hemelum, Hemert, Hemmemabuurt, Hempens, Hemrik, Hemrikerverlaat, Hennaard, Herbaijum, Hesens, Hiaure, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijlaard, Hijum, Hindeloopen, Hitzum, Hoarne, Hoek, Hoekens, Hogebeintum, Hollum, Holwerd, Hommerts, Hoogeduurswoude, Hoogzand, Hooibergen, Hooidammen, Hoorn, Hoornsterzwaag, Hoptille, Hornsterburen, Horp, Houtigehage, Huins, Huisterheide, Huisternoord, Hyum, Idaard, Idsegahuizum, Idserdaburen, Idskenhuizen, Idzega, IJlst, IJsbrechtum, Indijk, Iniaheide, Irnsum, It Beaken, It Fliet, It Súd, Itens, Iwert, Janssenstichting, Janum, Jardinga, Jellum, Jelsum, Jeth, Jislum, Jonkershuizen, Jonkerslân, Jonkersland, Jorwerd, Joure, Jousterp, Jouswerd, Jouswier, Jubbega, Jubbega-Schurega, Jubbegaastercompagnie, Jutrijp, Kaart, Kampen, Katlijk, Kerkeburen, Kettingwier, Kie, Kiesterzijl, Kimswerd, Kingmatille, Kinnum, Klein-Groningen, Klein-Medhuizen, Kleine Gaastmeer, Kleine Wieren, Kleine Wiske, Kleinegeest, Kleiterp, Kletterbuurt, Klooster-Anjum, Klooster-Lidlum, Koartwâld, Koehool, Kolderwolde, Kolhorn, Kollum, Kollumeroudzijl, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kooihuizen, Kooisloot, Kootstertille, Kornwerderzand, Kortehemmen, Kortezwaag, Kortwoude, Koudehuizum, Koudum, Koufurderrige, Krabburen, Kubaard, Kuikhorne, Laad en Zaad, Laagduurswoude, Laaxum, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Leegte, Leeuwarden, Legemeer, Lekkerterp, Lekkum, Lemmer, Lichtaard, Lies, Lijtshuizen, Lioessens, Lions, Lippenhuizen, Lippenwoude, Littenserburen, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luchtenveld, Luinjeberd, Lutjelollum, Lutkepost, Lutkewierum, Luxterhoek, Luxwoude, Maemert, Makkinga, Makkum, Mantgum, Marrum, Marssum, Meilahuizen, Menaldum, Metslawier, Middelburen, Midlum, Midsburen, Midsland, Midsland aan Zee, Midsland-Noord, Miedum, Mildam, Minnertsga, Mirns, Moddergat, Molenend, Molkwerum, Montsamabuorren, Morra, Moskou, Mounebuorren, Munnekeburen, Munnekezijl, Murmerwoude, Naarderburen, Nes, Niawier, Nieuw-Amerika, Nieuw-Buren, Nieuwe Vaart, Nieuwebildtdijk, Nieuwebildtzijl, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nieuwland, Nij-Altoenae, Nij-Beets, Nijeberkoop, Nijeburen, Nijega, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijeklooster, Nijelamer, Nijemirdum, Nijetrijne, Nijezijl, Nijhuizum, Nijklaester, Nijland, Noordbergum, Noordend, Noorderend, Noordhoek, Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Oenkerk, Offingawier, Oldeberkoop, Oldeboorn, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Olterterp, Oost-Vlieland, Oosterbierum, Oosterboorn, Oosterburen, Oosterend, Oosterlittens, Oostermeer, Oosternijkerk, Oosterstreek, Oosterwierum, Oosterwolde, Oosterzee, Oosthem, Oostmahorn, Oostrum, Oostwoude, Opeinde, Ophuis, Oppenhuizen, Opperburen, Opperkooten, Opsterland, Oranjewoud, Osingahuizen, Otterweg, Oud-Appelscha, Oud-Beets, Oude Leije, Oude Schouw, Oude Terp, Oude Willem, Oudebildtdijk, Oudebildtzijl, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Oudewegstervaart, Oudkerk, Oudwoude, Oudwouderzijl, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Overburen, Paesens, Parrega, Peins, Peperga, Petersburg, Piaam, Piekezijl, Pietersbierum, Pingjum, Poppenhuizen, Poppingawier, Quatrebras, Raard, Rauwerd, Ravenswoud, Reidswal, Reitsum, Remswerd, Rewerd, Ried, Rien, Rijperkerk, Rijs, Rijsberkampen, Rijtseterp, Rinsumageest, Ritsumazijl, Rohel, Rolpaal, Roodeschuur, Roodhuis, Roodkerk, Roordahuizum, Roptazijl, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ruigahuizen, Salverd, Sandfirden, Schalsum, Scharl, Scharneburen, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scharsterland, Scherpenzeel, Schettens, Schiermonnikoog, Schillaard, Schingen, Schoterzijl, Schouw, Schraard, Schrins, Schuilenburg, Seerijp, Selmien, Sexbierum, Siegerswoude, Sijbrandaburen, Sijbrandahuis, Sint-Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Sint-Nicolaasga, Sintjohannesga, Sitebuorren, Sjungadijk, Skyldum, Slappeterp, Slijkenburg, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Smallingerland, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Sopsum, Spanga, Spannenburg, Spannum, Sparjebird, Speers, Spitsendijk, Sprong, Stad-Niks, Stavoren, Steenvak, Steggerda, Stiem, Stiens, Strand, Stroobos, Suameer, Suameerderheide, Suawoude, Surhuisterveen, Surhuizum, Surhuizumer Mieden, Swaenwert, Sweins, Swichum, Sythuizen, Tacozijl, Techum, Teerd, Teerns, Teijeburen, Ter Idzard, Terband, Tergracht, Terherne, Terkaple, Ternaard, Teroele, Terschelling, Terwispel, Terwisscha, Terzool, Tibma, Tichelwerk, Tieke, Tietjerk, Tijeburen, Tijnje, Tilburen, Tirns, Tjaard, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjeintgum, Tjeppenboer, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Triemen, Trijnwouden, Tritzum, Tronde, Trophorne, Truerd, Tsienzerburen, Tsjerkebuorren, Twijtel, Twijzel, Twijzelerheide, Tzum, Tzummarum, Uiteinde, Uitwellingerga, Ungabuurt, Ureterp, Ureterp aan de Vaart, Vaardeburen, Veenklooster, Veenwouden, Veenwoudsterwal, Vegelinsoord, Veldhuizen, Veneburen, Venekoten, Vierhuis, Vierhuizen, Vijfhuis, Vijfhuizen, Vinkega, Visbuurt, Vissersburen, Vlieland, Voorrijp, Vosseburen, Vrouwbuurtstermolen, Vrouwenparochie, Waaxens, Wammert, Wanswerd, War, Warfstermolen, Warga, Warniahuizen, Warns, Warstiens, Wartena, Waskemeer, Weakens, Weerdeburen, Weidum, Welgelegen, Welsrijp, Weper, Weperpolder, West aan Zee, West-Terschelling, Westerburen, Westerein, Westerend-Harich, Westergeest, Westernijkerk, Westhem, Westhoek, Wetsens, Wie, Wier, Wierren, Wierum, Wieuwerd, Wijckel, Wijgeest, Wijnaldum, Wijnjeterpverlaat, Wijnjewoude, Wijns, Wijtgaard, Willemstad, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Witveen, Wolsum, Wolsumerketting, Wolvega, Wommels, Wonneburen, Wons, Workum, Woudsend, Wouterswoude, Ypecolsga, Zandbulten, Zandburen, Zandhuizen, Zevenbuurt, Zevenhuizen, Zomerdijk, Zuiderburen, Zuidhorn, Zurich, Zwaagwesteinde, Zwagerbosch, Zwarte Haan en Zweins.