Home > Goochelaar Friesland

Goochelaar Friesland

Magysk ferdivedaasje yn Fryslân

Illusionist Michel brengt een frisse goochelact in Friesland.

Als rondlopende goochelaar zorgt Michel voor verwondering met zijn onverklaarbare trucs met speelkaarten, dobbelstenen en elastiekjes. Ook groter goochelspektakel is mogelijk: op de bühne presenteert deze magiër een humoristisch, interactief programma. Met Michel in the house worden uw Friese gasten op een beschaafde manier betoverd.


Friese steden en dorpen

’t Haantje, ’t Heechhout, ’t Schoor, Aaksens, Aalsum, Abbega, Abbegaasterketting, Abbengawier, Abbewier, Achlum, Achtkarspelen, Aegum, Aekinga, Akkerwoude, Akkrum, Akmarijp, Allardsoog, Allingawier, Almenum, Ameland, Anjum, Anneburen, Appelscha, Arkens, Arkum, Arum, Atzeburen, Augsbuurt-Lutjewoude, Augustinusga, Baaiduinen, Baard, Baarderburen, Baburen, Baijum, Bakhuizen, Bakkeveen, Balk, Ballingbuur, Ballum, Bandsloot, Bantega, Bargebek, Bartlehiem, Basse, Beers, Beetgum, Beetgumermolen, Beetsterzwaag, Bergum, Bergumerdam, Berlikum, Bernsterburen, Betterwird, Birdaard, Birnstum, Birstum, Blauwhuis, Blauwverlaat, Blesdijke, Blessum, Blija, Boekelte, Boekhorst, Boelenslaan, Boer, Boijl, Boksum, Bollingawier, Bolsward, Bonkwerd, Bontebok, Boornbergum, Boornsterhem, Boornzwaag, Boornzwaag over de Wielen, Bornwird, Bornwirdhuizen, Boteburen, Bovenburen, Bozum, Brandeburen, Brantgum, Breezanddijk, Britsum, Britswerd, Broek, Broeksterwoude, Brongerga, Buitenpost, Buitenstverlaat, Buren, Burgwerd, Burum, Buttinga, Buweklooster, Commissiepolle, Cornjum, Cornwerd, Damwoude, De Bels, De Blesse, De Blijnse, De Blokken, De Gaasten, De Grits, De Harste, De Headammen, De Hel, De Hem, De Hoeve, De Keegen, De Kletten, De Klieuw, De Knijpe, De Knolle, De Kolk, De Kooi, De Laatste Stuiver, De Polle, De Rijlst, De Ryp, De Schans, De Streek, De Uilesprong, De Valom, De Veenhoop, De Wijngaarden, De Wilgen, Dedgum, Deersum, Deinum, Delburen, Delfstrahuizen, Dijken, Dijkshoek, Dijkshorne, Dijksterburen, Dijksterhuizen, Doijum, Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Domwier, Dongjum, Doniaburen, Doniaga, Donkerbroek, Dorp, Draaisterhuizen, Drachten, Drachten-Azeven, Drachtstercompagnie, Drieboerehuizen, Driehuizen, Driesum, Drogeham, Dronrijp, Echten, Echtenerbrug, Edens, Ee, Eemswoude, Eernewoude, Eesterga, Eestrum, Egbertsgaasten, Egypte, Eilanderbult, Elahuizen, Elsloo, Engelum, Engwerd, Engwier, Engwierum, Exmorra, Exmorrazijl, Ezumazijl, Fatum, Ferwerd, Ferwoude, Feytebuorren, Finkeburen, Finkum, Firdgum, Flansum, Fochteloo, Folgeren, Follega, Folsgare, Fons, Formerum, Formerum aan Zee, Foudgum, Franeker, Frankrijk, Friens, Frieschepalen, Gaast, Gaasten, Gaastmeer, Galamadammen, Galhoeke, Garijp, Gauw, Genum, Gerkesklooster, Gersloot, Giekerk, Giekerkerhoek, Gietersebrug, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gooium, Gorredijk, Goutum, Gracht, Grauwe Kat, Greonterp, Griend, Groot-Medhuizen, Grootwijngaarden, Grote Wiske, Grouw, Haijum, Halfweg, Hallum, Hallumerhoek, Hamshorn, Haneburen, Hantum, Hantumerhoek, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hardegarijp, Harich, Harkema, Harkezijl, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Hatsum, Haule, Haulerwijk, Hayum, Hee, Heechhiem, Heeg, Heerenveen, Heide, Heidehuizen, Heidenschap, Hem, Hemelum, Hemert, Hemmemabuurt, Hempens, Hemrik, Hemrikerverlaat, Hennaard, Herbaijum, Hesens, Hiaure, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijlaard, Hijum, Hindeloopen, Hitzum, Hoarne, Hoek, Hoekens, Hogebeintum, Hollum, Holwerd, Hommerts, Hoogeduurswoude, Hoogzand, Hooibergen, Hooidammen, Hoorn, Hoornsterzwaag, Hoptille, Hornsterburen, Horp, Houtigehage, Huins, Huisterheide, Huisternoord, Hyum, Idaard, Idsegahuizum, Idserdaburen, Idskenhuizen, Idzega, IJlst, IJsbrechtum, Indijk, Iniaheide, Irnsum, It Beaken, It Fliet, It Súd, Itens, Iwert, Janssenstichting, Janum, Jardinga, Jellum, Jelsum, Jeth, Jislum, Jonkershuizen, Jonkerslân, Jonkersland, Jorwerd, Joure, Jousterp, Jouswerd, Jouswier, Jubbega, Jubbega-Schurega, Jubbegaastercompagnie, Jutrijp, Kaart, Kampen, Katlijk, Kerkeburen, Kettingwier, Kie, Kiesterzijl, Kimswerd, Kingmatille, Kinnum, Klein-Groningen, Klein-Medhuizen, Kleine Gaastmeer, Kleine Wieren, Kleine Wiske, Kleinegeest, Kleiterp, Kletterbuurt, Klooster-Anjum, Klooster-Lidlum, Koartwâld, Koehool, Kolderwolde, Kolhorn, Kollum, Kollumeroudzijl, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kooihuizen, Kooisloot, Kootstertille, Kornwerderzand, Kortehemmen, Kortezwaag, Kortwoude, Koudehuizum, Koudum, Koufurderrige, Krabburen, Kubaard, Kuikhorne, Laad en Zaad, Laagduurswoude, Laaxum, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Leegte, Leeuwarden, Legemeer, Lekkerterp, Lekkum, Lemmer, Lichtaard, Lies, Lijtshuizen, Lioessens, Lions, Lippenhuizen, Lippenwoude, Littenserburen, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luchtenveld, Luinjeberd, Lutjelollum, Lutkepost, Lutkewierum, Luxterhoek, Luxwoude, Maemert, Makkinga, Makkum, Mantgum, Marrum, Marssum, Meilahuizen, Menaldum, Metslawier, Middelburen, Midlum, Midsburen, Midsland, Midsland aan Zee, Midsland-Noord, Miedum, Mildam, Minnertsga, Mirns, Moddergat, Molenend, Molkwerum, Montsamabuorren, Morra, Moskou, Mounebuorren, Munnekeburen, Munnekezijl, Murmerwoude, Naarderburen, Nes, Niawier, Nieuw-Amerika, Nieuw-Buren, Nieuwe Vaart, Nieuwebildtdijk, Nieuwebildtzijl, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nieuwland, Nij-Altoenae, Nij-Beets, Nijeberkoop, Nijeburen, Nijega, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijeklooster, Nijelamer, Nijemirdum, Nijetrijne, Nijezijl, Nijhuizum, Nijklaester, Nijland, Noordbergum, Noordend, Noorderend, Noordhoek, Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Oenkerk, Offingawier, Oldeberkoop, Oldeboorn, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Olterterp, Oost-Vlieland, Oosterbierum, Oosterboorn, Oosterburen, Oosterend, Oosterlittens, Oostermeer, Oosternijkerk, Oosterstreek, Oosterwierum, Oosterwolde, Oosterzee, Oosthem, Oostmahorn, Oostrum, Oostwoude, Opeinde, Ophuis, Oppenhuizen, Opperburen, Opperkooten, Opsterland, Oranjewoud, Osingahuizen, Otterweg, Oud-Appelscha, Oud-Beets, Oude Leije, Oude Schouw, Oude Terp, Oude Willem, Oudebildtdijk, Oudebildtzijl, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Oudewegstervaart, Oudkerk, Oudwoude, Oudwouderzijl, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Overburen, Paesens, Parrega, Peins, Peperga, Petersburg, Piaam, Piekezijl, Pietersbierum, Pingjum, Poppenhuizen, Poppingawier, Quatrebras, Raard, Rauwerd, Ravenswoud, Reidswal, Reitsum, Remswerd, Rewerd, Ried, Rien, Rijperkerk, Rijs, Rijsberkampen, Rijtseterp, Rinsumageest, Ritsumazijl, Rohel, Rolpaal, Roodeschuur, Roodhuis, Roodkerk, Roordahuizum, Roptazijl, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ruigahuizen, Salverd, Sandfirden, Schalsum, Scharl, Scharneburen, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scharsterland, Scherpenzeel, Schettens, Schiermonnikoog, Schillaard, Schingen, Schoterzijl, Schouw, Schraard, Schrins, Schuilenburg, Seerijp, Selmien, Sexbierum, Siegerswoude, Sijbrandaburen, Sijbrandahuis, Sint-Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Sint-Nicolaasga, Sintjohannesga, Sitebuorren, Sjungadijk, Skyldum, Slappeterp, Slijkenburg, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Smallingerland, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Sopsum, Spanga, Spannenburg, Spannum, Sparjebird, Speers, Spitsendijk, Sprong, Stad-Niks, Stavoren, Steenvak, Steggerda, Stiem, Stiens, Strand, Stroobos, Suameer, Suameerderheide, Suawoude, Surhuisterveen, Surhuizum, Surhuizumer Mieden, Swaenwert, Sweins, Swichum, Sythuizen, Tacozijl, Techum, Teerd, Teerns, Teijeburen, Ter Idzard, Terband, Tergracht, Terherne, Terkaple, Ternaard, Teroele, Terschelling, Terwispel, Terwisscha, Terzool, Tibma, Tichelwerk, Tieke, Tietjerk, Tijeburen, Tijnje, Tilburen, Tirns, Tjaard, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjeintgum, Tjeppenboer, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Triemen, Trijnwouden, Tritzum, Tronde, Trophorne, Truerd, Tsienzerburen, Tsjerkebuorren, Twijtel, Twijzel, Twijzelerheide, Tzum, Tzummarum, Uiteinde, Uitwellingerga, Ungabuurt, Ureterp, Ureterp aan de Vaart, Vaardeburen, Veenklooster, Veenwouden, Veenwoudsterwal, Vegelinsoord, Veldhuizen, Veneburen, Venekoten, Vierhuis, Vierhuizen, Vijfhuis, Vijfhuizen, Vinkega, Visbuurt, Vissersburen, Vlieland, Voorrijp, Vosseburen, Vrouwbuurtstermolen, Vrouwenparochie, Waaxens, Wammert, Wanswerd, War, Warfstermolen, Warga, Warniahuizen, Warns, Warstiens, Wartena, Waskemeer, Weakens, Weerdeburen, Weidum, Welgelegen, Welsrijp, Weper, Weperpolder, West aan Zee, West-Terschelling, Westerburen, Westerein, Westerend-Harich, Westergeest, Westernijkerk, Westhem, Westhoek, Wetsens, Wie, Wier, Wierren, Wierum, Wieuwerd, Wijckel, Wijgeest, Wijnaldum, Wijnjeterpverlaat, Wijnjewoude, Wijns, Wijtgaard, Willemstad, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Witveen, Wolsum, Wolsumerketting, Wolvega, Wommels, Wonneburen, Wons, Workum, Woudsend, Wouterswoude, Ypecolsga, Zandbulten, Zandburen, Zandhuizen, Zevenbuurt, Zevenhuizen, Zomerdijk, Zuiderburen, Zuidhorn, Zurich, Zwaagwesteinde, Zwagerbosch, Zwarte Haan en Zweins.